Nová organizácia európskych partnerstiev pre program Horizont Európa (2021-27)

S príchodom nového rámcového programu Horizont Európa (2021-27) dochádza k racionalizácii systému partnerstiev, ktorý sa zjednoduší a rozdelí existujúce a nové iniciatívy na 3 kategórie majúce jednotné pravidlá fungovania. Najdôležitejším procesom je zníženie počtu partnerstiev zo 144 na približne tretinu z pôvodného počtu a prehĺbenie ich strategickej orientácie.

Pre program Horizont Európa sú plánované tri typy partnerstiev:

  1. spolufinancované európske partnerstvá
  2. inštitucionalizované európske partnerstvá
  3. spoluprogramované európske partnerstvá

Zmena systému partnerstiev pri prechode rámcových programov:

partnerships-H2020-HE

Výskumno-inovačné partnerstvá boli zavedené do európskeho výskumného ekosystému s cieľom rozvinúť Európsky výskumný priestor (ERA).

Pridanou hodnotou európskych partnerstiev je mobilizácia širokej škály aktérov, ktorí napĺňajú svoju spoločnú víziu prostredníctvom konkrétnych cestovných máp alebo strategických a inovačných výskumných programov a koordinovanou implementáciou aktivít. Pomáhajú tak vyhnúť sa duplikácii výskumného úsilia v rámci EÚ a posilňujú konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva, ako aj medzinárodnú spoluprácu.

Zoznam aktuálnych 49 kandidátskych partnerstiev je k dispozícii tu

Prevzaté informácie zo SLORD