Návrhy misií pre program Horizon Europe

Skupina nezávislých odborníkov na vysokej úrovni zverejnila návrh potenciálnych misií v rámci programu Horizont Európa. Prostredníctvom jasne formulovaných misií by mali byť riešené naliehavé problémy, ktorým spoločnosť a ľudia čelia.

missions-horizon-0

Medzi tieto výzvy patrí rakovina, prispôsobenie sa zmene klímy, zdravé oceány, klimaticky neutrálne mestá a zdravá pôda a potraviny. Každá z budúcich misií bude mať jasne definované merateľné ciele a očakávané dopady dosiahnuteľné v stanovenom časovom horizonte.

Päť možných misií navrhnutých misijnými radami (tzv. Mission Boards) sú:

  1. Víťazstvo nad rakovinou: Uskutočniteľná misia
  2. Urýchlenie prechodu na klimaticky pripravenú a odolnú Európu
  3. Regenerácia oceánov a vôd
  4. 100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030
  5. Starostlivosť o pôdu je starostlivosť o život

V súvislosti so zverejnením tém misií sa počas leta 2020 uskutoční séria podujatí s cieľom zapojenia širšej verejnosti, ktorých cieľom bude zabezpečiť, aby boli navrhované misie v súlade s potrebami občanov.

Misijné rady odovzdajú svoje záverečné odporúčania Komisii v rámci “European Research & Innovation Days”, ktoré sa uskutoční online v dňoch 22. – 24. septembra 2020. Komisia vyhlási vybrané misie na konci roka 2020.

Viac informácií nájdete tu.

Pozrite si propagačné video:

Ďalšie zdroje informácií:

Prevzaté z CZELO.cz a doplené