Európska komisia oficiálne otvorila najväčšiu tematickú výzvu v H2020 s názvom EU Green Deal

Európska komisia otvorila poslednú výzvu programu Horizont 2020 v objeme 1 miliardy eur na výskumno-inovačné projekty, ktoré sú zamerané na klimatickú krízu s cieľom pomáhaťchrániť jedinečné ekosystémy a biodiverzitu Európy. Uzávierka výzvy je 26. januára 2021.

Výzva v rámci Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorá je financovaná z programu Horizont 2020, podnieti zotavenie Európy z krízy spôsobenej koronavírusom tým, že ekologické výzvy premení na inovačné príležitosti. Výzva sa oficiálne spustila zverejnením textov a podmienok výzvy v jednotlivých oblastiach (areas) na Funding & Tenders portáli v piatok 18. septembra 2020. Pracovný program s textom výziev nájdete ako Work Programme 2018-20 ako časť 20. Cross-cutting activities.

Green Deal Call je posledná a najväčšia výzvaprogramu Horizont 2020. Investície, ktorých jadrom sú inovácie, urýchlia spravodlivý a udržateľný prechod na klimaticky neutrálnu Európu do roku 2050.

Aktuálna výzva sa v dôležitých aspektoch líši od predchádzajúcich výziev programu Horizont 2020. Vzhľadom na naliehavosť problémov, ktorými sa zaoberá, sú jej cieľom jasné a citeľné výsledky v krátkodobom až strednodobom horizonte, avšak s perspektívou dlhodobej zmeny. Opatrení je menej, sú cielenejšie, rozsiahlejšie a viditeľnejšie – s dôrazom na rýchlu škálovateľnosť, šírenie a zavádzanie.

Očakáva sa, že z projektov financovaných v rámci tejto výzvy vzídu výsledky s hmatateľnými prínosmi v desiatich oblastiach.

Osem tematických oblastí odrážajúcich kľúčové pracovné línie Európskej zelenej dohody:

 1. zvýšenie ambícií v oblasti klímy;
 2. bezpečné dodávky čistej a cenovo dostupnej energie;
 3. priemysel pre čisté a obehové hospodárstvo;
 4. budovy s efektívnym využívaním energie a zdrojov;
 5. udržateľná a inteligentná mobilita;
 6. stratégia Z farmy na stôl (Farm to Fork);
 7. biodiverzita a ekosystémy;
 8. prostredia s nulovým znečisťovaním a bez toxických látok.

K spomenutým ôsmim tematickým oblastiam patria i dve horizontálne oblasti, prostredníctvom ktorých sa usiluje o posilnenie znalostí a posilnenie postavenia občanov. Dané oblasti ponúkajú dlhodobú perspektívu pri dosahovaní transformácií opísaných v Európskej zelenej dohode.

Táto miliardová investícia prispeje k pokračujúcemu budovaniu európskych znalostných systémov a infraštruktúr. Výzva zahŕňa príležitosti na medzinárodnú spoluprácu pri riešení potrieb menej rozvinutých krajín, najmä v Afrike, v kontexte Parížskej dohody, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Termín na predkladanie návrhov (deadline) je 26. január 2021. Očakáva sa, že vybrané projekty sa začnú realizovať na jeseň 2021.

Súvislosti:

Európska zelená dohoda (European Green Deal) je stratégia a plán Európskej komisie urobiť z Európy do roku 2050 prvý klimaticky neutrálny kontinent s udržateľným hospodárstvom, v ktorom sa na nikoho nezabúda.

Dosiahnutie tohto cieľa na rok 2050 si bude vyžadovať opatrenia vo všetkých odvetviach nášho hospodárstva, vrátane:

 • investovania do technológií šetrných voči životnému prostrediu,
 • podpory inovácií v priemysle,
 • zavádzania ekologickejších, lacnejších a zdravších foriem súkromnej a verejnej dopravy,
 • dekarbonizácie sektora energetiky,
 • zabezpečenia väčšej energetickej hospodárnosti budov,
 • spolupráce s medzinárodnými partnermi v záujme lepších globálnych noriem kvality životného prostredia.

Viac informácií:

Prevzaté z: SLORD.sk. Zdroj: ec.europa.eu , zverejnené: 17.09.2020