Čerpanie eurofondov k novembru 2020 dosiahlo 38%

Z celkového záväzku 10 operačných programov programového obdobia 2014 – 2020 (13 783,36 mil. EUR) boli k 30.11.2020 schválené prostriedky vo výške 5 247,80 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 38,07%.

K 31.12.2020 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 480,19 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30.11.2020 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 103,54 mil. EUR.

Tento míľnik pre rok 2020 je k 30.11.2020 splnený pre 6 operačných programov – OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia, OP Ľudské zdroje, OP Efektívna verejná správa, OP Technická pomoc a Program spolupráce INTERACT III.

Zdroj: Tlačová správa MF SR