Inovačná výkonnosť regiónov ukazuje priepasť medzi krajinami. Slovensko je na chvoste

Inovácie sú kľúčovým determinantom dlhodobého regionálneho hospodárskeho rastu, ale rozdiely medzi regionálnymi inováciami v Európe sa zväčšili. Zatiaľ čo niektoré členské štáty dosiahli výrazný pokrok v dobiehaní, mnohé regióny vrátane rozvinutejších členských štátov zaostávajú.

Je to spôsobené nielen nedostatkom investícií do výskumu a vývoja, ale aj nedostatkami v regionálnych inovačných ekosystémoch. Lepšie šírenie inovácií na národnej a regionálnej úrovni môže pomôcť menej rozvinutým a prechodným regiónom dobehnúť zaostalé. Stratégie inteligentnej špecializácie, ktoré boli zavedené v politike súdržnosti na roky 2014 – 2020, môžu pomôcť vyriešiť tento rozdiel, ale budú sa musieť viac zamerať na regionálny potenciál.

Túto priepasť v oblasti inovácií prehlbujú slabé inovácie a obmedzené prelievanie ľudského kapitálu z medzinárodných obchodných väzieb a hodnotových reťazcov v mnohých menej rozvinutých a prechodných regiónoch. Napriek často významným priamym zahraničným investíciám a exportu mnohé regióny nedokážu využiť výhody pre miestne firmy a pracovníkov. Slabé zavádzanie digitálnych technológií, manažérskych praktík a technológií Industry 4.0 v podnikaní a vo verejnom sektore znamená, že mnohé regióny nie sú pripravené využiť nové príležitosti a sú zraniteľné voči potenciálnemu regionálnemu preskupovaniu, keďže sa hodnotové reťazce vyvíjajú.

Viac informácií: Eighth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion

Použité informácie z eraportal.sk a Európskej komisie