3 nové dôležité iniciatívy EÚ na podporu podnikania, o ktorých by ste mali vedieť. Časť 2: Obehové hospodárstvo

V dnešnej časti predstavujem ďalšiu významnú iniciatívu – obehové hospodárstvo (circular economy), ktoré sa zameriava na celú škálu problémov od vývoja produktu až po zhodnocovanie odpadu. Horizont 2020 vyčlení na tieto aktivity vyše 650 mil. eur a štrukturálne fondy až 5,5 mld. eur.

Európska komisia prijala ambiciózny balík predpisov o obehovom hospodárstve 2. decembra 2015. Balík pozostáva z akčného plánu EÚ s opatreniami týkajúcimi sa celého životného cyklu výrobku: od navrhovania, zdrojov, výroby a spotreby až po nakladanie s odpadom a trh s druhotnými surovinami.

Medzi hlavné opatrenia, ktoré boli prijaté, patrí najmä:

 • financovanie v objeme vyše 650 miliónov EUR z programu Horizont 2020 a 5,5 miliardy EUR zo štrukturálnych fondov,
 • opatrenia na zníženie objemu potravinového odpadu vrátane jednotnej metodiky merania, lepšieho označovania dátumov, ako aj nástrojov na splnenie globálneho cieľa udržateľného rozvoja znížiť potravinový odpad do roku 2030 na polovicu,
 • vypracovanie noriem kvality druhotných surovín na posilnenie dôvery hospodárskych subjektov na jednotnom trhu,
 • opatrenia v rámci pracovného plánu pre ekodizajn na roky 2015 – 2017, aby boli výrobky nielen energeticky efektívne, ale aby sa aj opravovali, recyklovali a aby boli trvácnejšie,
 • revidované nariadenie o hnojivách v záujme ľahšieho uznávania organických a odpadových hnojív na jednotnom trhu a podpory úlohy bioživín,
 • stratégia pre plasty v obehovom hospodárstve, ktorá sa zameriava na recyklovateľnosť, biologickú odbúrateľnosť, prítomnosť nebezpečných látok v plastoch a na cieľ udržateľného rozvoja výrazne znížiť objem morského odpadu,
 • súbor opatrení v oblasti opätovného využívania vody vrátane legislatívneho návrhu minimálnych požiadaviek na opätovné použitie odpadových vôd,

Medzi zásadné ciele patrí:

 • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 65 % komunálneho odpadu,
 • spoločný cieľ EÚ do roku 2030 recyklovať 75 % odpadu z obalov,
 • záväzný cieľ obmedziť do roku 2030 skládkovanie na maximálne 10 % všetkého odpadu,
 • zákaz skládkovania separovanie vyzbieraného odpadu,
 • podpora hospodárskych nástrojov na odrádzanie od skládkovania,
 • jednoduchšie a lepšie vymedzenie pojmov a harmonizované metódy výpočtov miery recyklácie v EÚ,
 • konkrétne opatrenia na podporu opätovného používania a stimuláciu priemyselnej symbiózy, kde sa vedľajšie produkty jedného odvetvia stávajú surovinou iného,
 • hospodárske stimuly pre výrobcov, aby na trh prinášali ekologickejšie výrobky a aby podporovali systémy zhodnocovania a recyklácie (napr. obalov, batérií, elektrických spotrebičov a elektroniky, vozidiel).

Na základe dynamiky Investičného plánu pre Európu, ktorý do konca roku 2016 už zmobilizoval investície vo výške 164 miliárd EUR, platforma na podporu financovania obehového hospodárstva posilní prepojenie medzi existujúcimi nástrojmi, ako je Európsky fond pre strategické investície (EFSI) a iniciatíva InnovFin – finančné prostriedky EÚ pre inovátorov, ktorá sa opiera o program Horizont 2020, a potenciálne vytvorí nové nástroje na financovanie projektov v oblasti obehového hospodárstva. V rámci platformy sa spoja Komisia, EIB, národné podporné banky, inštitucionálni investori a ďalšie zainteresované strany, ktoré budú zvyšovať informovanosť o investičných príležitostiach v oblasti obehového hospodárstva, podporovať najlepšie postupy medzi potenciálnymi predkladateľmi projektov, analyzovať projekty a ich finančné potreby, ako aj poskytovať poradenstvo v oblasti štruktúrovania a prijateľnosti projektov pre banky.

Pozrite si video o Circular Economy:

Ďalšie informácie: