Inovačný fond MH SR podporí projekty zamerané na výskum, vývoj a inovácie

Inovačný fond vyhlasuje súťaž na predkladanie návrhov projektov na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou a na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov. Uzávierka je 15.1.2018.

innovation-blue

Návrhy vypracovaných projektov môžu záujemcovia zaslať poštou v termíne do 15. januára 2018 (pondelok).

Inovačný fond vyhlasuje súťaž na predkladanie projektov:

  • na riešenie úloh výskumu, vývoja a inovácií, výsledkom ktorých budú výrobky, technológie a služby s pridanou hodnotou;
  • na ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.

Účelom fondu je podporovať trvalý rozvoj duchovných hodnôt v oblasti vedy, výskumu a vývoja a tým urýchliť inovačný rozvoj v SR. Osobitnú pozornosť fond venuje podpore rozvojových a koncepčných štúdií, stanovujúcich hlavné oblasti využitia výsledkov vedeckých, výskumných a vývojových riešení. Ďalej prispieva k prístup k domácim a zahraničným vedeckým, technickým, ekonomickým a finančným informáciám, podporuje ochranu domáceho duševného vlastníctva a know-how slovenských subjektov a rozvoj podporných nástrojov technickej politiky.

Inovačný fond je neinvestičný fond, ktorý pracuje na princípe obrátkového (návratného) financovania. Od svojho vzniku podporil realizáciu 40 projektov z oblasti strojárskeho, elektrotechnického, chemického priemyslu. Pre zabezpečenie návratnosti poskytnutých finančných prostriedkov Inovačný fond požaduje pri uzatváraní zmlúv aj zriadenie záložného práva na majetok žiadateľa finančnej výpomoci.

Viac informácií a dokumenty: MH SR.
Obrázok: Pexels