Európska komisia navrhuje predčasne ukončiť najpopulárnejšiu schému programu Horizont 2020

Financovanie fázy 1 schémy SME Instrument sa možno skončí už uzávierkou v máji 2019. Európska komisia tak navrhuje zastaviť financovanie pre prípravu štúdií realizovateľnosti, ktoré posudzujú technickú a komerčnú uskutočniteľnosť inovačných zámerov.

smeinst-01-end

UPOZORNENIE: Táto informácia je pripravená na základe informácií Európskej komisie a Výkonnej agentúry pre MSP (EASME). Viaceré členské krajiny vyjadrili nesúhlas s navrhnutým skrátením obdobia fázy 1. 

Mladé inovatívne firmy, ktoré potrebujú pripraviť podnikateľský plán pre uvedenie inovatívnych produktov na trh, tak majú už len dve šance. Oznámila to Európska komisia (EK) tento mesiac vo viacerých svojich verejných prezentáciách Európskej rady pre inovácie (EIC).

Napriek pôvodnému zámeru realizovať každoročne 4 výzvy na predkladanie návrhov až do konca roku 2020, EK oznámila, že posledné možnosti podávania návrhov budú už len v nasledovných uzávierkach:

  • 13.2.2019
  • 7.5.2019

Ďalšie výzvy pre fázu 1 už nebudú.

Fáza 2 bude pokračovať podľa plánovaných termínov až do konca roku 2020, pričom už od polovice budúceho roka budú spustené pilotné verzie “blended finance” projektov, ktoré budú kombinovať grant a kapitálové investície (private equity).

Na základe predbežných návrhov nového rámcového programu pod názvom Horizon Europe, Európska komisia už nepočíta s financovaním fázy 1 ani po roku 2020. Inovačné aktivity, ktoré budú budovať na princípoch súčasného SME Instrument budú organizované v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC). Ciele EIC realizované prostredníctvom dvoch typov aktivít (pre orientáciu uvádzam pôvodné anglické názvy):

  1. Pathfinder – zamerané na skoré etapy vývoja technológií, výskum a vývoj, potvrdenia konceptu a prototypy pre technologickú validáciu prostredníctvom kontinuálne otvorených výziev. Poskytne financovanie vysoko rizikovým a prelomovým projektom, ktoré preskúmajú nové oblasti a navrhnú inovácie s trhovým potenciálom. Nadviaže na schémy programu Horizont 2020: FET Innovation Launchpad a SME Instrument fáza 1. Hlavným cieľom je rozvinúť sľubné myšlienky s trhovým potenciálom a posunúť ich do úrovne demonštrácií, ktoré by mohli následne prejsť do akcelerátora (uvedené nižšie) alebo byť podporené z iných zdrojov.
  2. Accelerator – podpora inovácií a trhového nasadenia pre predmasovú komercializáciu (prvé škálovacie aktivity) a rast firiem s uvedením nových nástrojov kombinujúcich granty a investície do základného kapitálu (blended finance). Cieľom je generovať dostupné zdroje na prekonanie “údolia smrti”, najmä pre deep-tech inovácie s predpokladaným sľubným rastom na EÚ/globálnych trhoch. Je to dôležité najmä z dôvodu nedostupnosti iných zdrojov financovanie (banky, investori) pre financovanie inovatívnych zámerov. Budú spustené schémy zmiešaného financovania (blended finance) ktoré budú kombinovať (A) grant alebo návratné preddavky na financovanie inovačných aktivít a (B) podporu investícií do základného kapitálu alebo iných foriem splatného financovania, ktoré by mali byť nastavené na potreby firiem. Akcelerátor bude budovať na skúsenostiach schém SME Instrument Fáza 2 a InnovFin.

Pozrite si viac informácií o plánoch pre inovačné opatrenia v programe Horizon Europe.

Pozrite si tiež na InnoNews.blog: