APVV by mala zohrať úlohu v zlepšení účasti Slovenska v programe Horizont Európa. Pripravuje podporu až za 71 mil. eur

Vláda SR odsúhlasila Program Agentúry na podporu výskumu a vývoja „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“. Cieľom navrhovaného programu je podpora účasti SR v rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021-2027 Horizont Európa (HE) a podpora špičkových projektov zameraných na európske priority.

Realizáciou programu APVV sa podporí aj viacero priorít z programového vyhlásenia vlády: zvýšenie podielu grantového financovania excelentnej vedy a výskumu, dosiahnutie transparentnejšieho prideľovania prostriedkov, podpora synergie medzi národnými a európskymi témami výskumu a vývoja a zvýšenie čerpania mimorozpočtových zdrojov.

Motiváciou pri príprave programu bolo, že vo využívaní mimorozpočtových zdrojov financovania, v rámci EÚ  sme zaostávali. V predchádzajúcom programe Horizont 2020 sme získali len 0,3% dostupných zdrojov, teda 106 miliónov EUR.

Nástrojmi programu APVV sú: refundácia nákladov na prípravu projektov HE v prípade dosiahnutia prahovej hodnoty, podpora projektov ERC a projektov s hodnotením Seal-of-Excellence, vypísanie komplementárnych výzev k projektom HE, ako aj spolufinancovanie účasti slovenských inštitúcií vo výzvach európskych partnerstiev programu HE.

Samotné vyhlasovanie jednotlivých výziev APVV bude nasledovať po zabezpečení rozpočtových zdrojov a v súlade s dostupnou alokáciou v kapitole APVV. Počíta sa napríklad, že časť programu bude v budúcom roku možné financovať z úspor v kapitole APVV na programe bilaterálnych projektov vo výške približne 500-tisíc EUR, v dôsledku nižšieho čerpania v súvislosti s pandémiou COVID-19. Ďalší zdroj financovania môže okrem európskych grantov predstavovať aj prípadné navýšenie kapitoly APVV z Fondu obnovy.

Celkovo sú plánované aktivity vo výške 71 mil. eur. Medzi konkrétne nástroje pre jednotlivé ciele Programu APVV môžu patriť najmä, ale nie výlučne:

  • 1.4.1.   Podpora prípravy projektov programu Horizont Európa (1 mil. eur ročne)
  • 1.4.2.   Podpora projektov Európskej rady pre výskum (ERC) a projektov, ktoré získali od Európskej komisie hodnotenie „Seal-of-Excellence“ (3 mil. eur ročne v 2021-22, 4 mil. eur ročne v 2023-27)
  • 1.4.3. Riešenie projektov výskumu, resp. vývoja predkladaných žiadateľom v súlade s prioritami EÚ  a komplementárne výzvy k projektom Horizont Európa (2 mil. eur ročne)
  • 1.4.4.   Spolufinancovanie účasti slovenských inštitúcií vo výzvach európskych výskumných a inovačných partnerstiev programu Horizont Európa (2 mil. eur v 2021, 3 mil. eur ročne v 2022-23, 4 mil. eur ročne v 2024-27)

Pozrite si dokumenty z legislatívneho procesu (slov-lex.sk)

Zdroj: MŠVVaŠ SR