Novinky SME Instrument (1): Aký bude SME Instrument od roku 2018

Od svojho otvorenia (v roku 2014) sa SME Instrument stal hlavným akceleračným programom na európskej úrovni. Program preukázal svoju schopnosť identifikovať radikálne inovatívne podniky v Európe a investovať do ich rastu.

Výsledkom je, že v súčasnosti viac ako 2800 vysoko inovatívnych malých a stredne veľkých podnikov v celej Európe profituje z nenávratnej finančnej podpory, individuálneho biznis koučingu a cielených služieb akcelerácie podnikania.

smeinst_2018-2020-budgets

Pre zvýšenie efektivity nástroja a objektívnejšie hodnotenie nastávajú od začiatku roku 2018 nasledovné významné zmeny:

  • úplný prístup výberu zdola nahor – odstránenie vopred definovaných tém, ako boli definovené v predchádzajúcich pracovných programoch, umožní podnikateľom zo všetkých odvetví, uplatňovať svoje inovácie vytvárajúce trh;
  • revízia formulárov na predkladanie návrhov – štruktúra a obsah týchto formulárov boli upravené s cieľom zjednodušiť proces podávania žiadostí pre firmy a používajú biznis jazyk, ktorý je viac prispôsobený realite podnikania;
  • hodnotitelia – počet odborníkov/hodnotiteľov s profilom investora sa výrazne zvýšil, aby sa v procese hodnotenia lepšie zohľadnili prvky trhu a investícií;
  • osobné rozhovory s vybranými uchádzačmi o fázu 2 – zavedenie tohto dodatočného kroku po diaľkovom hodnotení poskytne odborníkom-hodnotiteľom lepšie pochopenie návrhov a zabezpečí, že len tie najlepšie a najviac prelomové inovačné nápady (disruptive innovation ideas) budú odporučené na financovanie;
  • výrazné navýšenie rozpočtu (priemerne o  jednu tretinu oproti predchádzajúcemu obdobiu) umožní financovať väčšie množstvo firiem s ambíciou svetového rastu, založenom na predaji inovatívnych produktov;
  • zriadenie novej Európskej inovačnej rady (EIC), ktorá prevezme inovačnú agendu (okrem schémy SME Instrument to bude aj Fast Track to Innovation, FET Open a Prizes – Ceny programu Horizont 2020).

Pozrite si tiež: