Fast Track to Innovation

UPOZORNENIE: Európska komisia bude v programe Horizont 2020 od roku 2018 opäť pokračovať so schémou. Ak plánujete podávať projekty v tejto oblasti, môžete začať s prípravou. Plánované objemy financovania sú 100 mil. eur ročne. Najbližšia uzávierka by mala byť vo februári 2018. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Novou schémou na podporu rýchleho zavedenia inovácií spustenou v programe Horizont 2020 je Fast track to innovation (FTI), ktorý bude podporovať inovačné projekty v oblasti navrhnutými užívateľmi v súlade s 2. a 3. pilierom programu Horizont 2020 (Priemyselné technológie a Spoločenské výzvy).

FTI financuje projekty blízko trhu (s ukončených výskumom a vývojom, ktoré ešte neboli komerčne nasadené), ktoré budú realizované malými medzinárodnými konzorciami. Zmyslom schémy je podpora projektov, ktoré by inak nezískali financovanie z komerčných zdrojov a skrátenie času nasadenia nových riešení na trh. Predpokladaná doba uzavretia zmluvy na projekt je 6 mesiacov od uzavretia výzvy. Pri schéme FTI nie je obmedzená účasť firemného sektora len na MSP a teda zúčastniť sa ho môžu aj veľké spoločnosti.

Pilotná schéma bola odštartovaná prvými výzvami na predkladanie návrhov v roku 2015. Očakávajú sa návrhy medzinárodných konzorcií od troch do piatich partnerov s financovaním priemyselných účastníkov do 70%, neziskových účastníkov do 100% a príspevkom medzi 1-2 mil. €, maximálne však 3 mil. € s očakávaným trvaním projektu 1-2 roky.

Schéma FTI je realizovaná formou kontinuálne otvorenej výzvy s tromi uzávierkami za rok. Celkový rozpočet na pilotnú akciu počas rokov 2015-2016 je 100 mil. eur ročne. Na základne vyhodnotenia úspešnosti schémy rozhodne Európska komisia o jej pokračovaní. Predpokladaná úspešnosť v schéme FTI je 5%, a preto šancu na úspech budú mať len vynikajúco pripravené projekty s dôrazom na časti „Výnimočnosť“ (predstavenie inovatívneho riešenia a porovnanie s konkurenciou) a „Dopad“ (komerčné využitie a podnikateľský plán). Budú podporené inovačné koncepty, ktoré sa nachádzajú na úrovni 6 technologickej pripravenosti (TRL6 – metodológia je dostupná v prílohe G Pracovného programu). Doba na uvedenie produktu na trh by nemala byť dlhšia ako 36 mesiacov od začiatku akcie s výnimkou dobre odôvodnených prípadov.

PRE KOHO JE SCHÉMA FTI URČENÁ

O projekty FTI sa môžu uchádzať iba konzorciá zložené najmenej z troch a maximálne piatich právnických osôb akéhokoľvek typu, z ktorých všetky majú sídlo v krajinách EÚ28 a/alebo v krajinách pridružených k programu Horizont 2020. Partneri konzorcia musia pochádzať aspoň z troch rôznych krajín. Účastníci z krajín mimo EÚ a asociovaných krajín nemôžu byť priamymi partnermi, avšak v odôvodnených prípadoch môžu byť súčasťou riešenia ako subdodávatelia.

Zároveň musia byť splnené nasledovné špecifické kritériá pre účasť priemyslu (pod pojmom „priemysel“ sa rozumie súkromná zisková spoločnosť):

  • buď: najmenej 60% z celkového rozpočtu návrhu musí ísť na partnerov konzorcia z priemyslu,
  • alebo: v konzorciu 3 alebo 4 partnerov, aspoň 2 z nich musia byť z priemyslu,
  • alebo: v konzorciu 5 partnerov, aspoň 3 z nich musia byť z priemyslu.

Koordinátorom projektu môže byť ktorákoľvek z oprávnených organizácií v konzorciu.

Schéma FTI predstavuje investíciu na uplatnenie inovácií na trhu a v spoločnosti. Na dosiahnutie tohto cieľa sú nevyhnutné súkromné priemyselné podniky, keďže práve oni sú realizátori aktivít blízkych trhu a majú najlepšiu pozíciu na trhu z hľadiska komerčného využitia inovácie.

Pri predkladaní návrhov je potrebné označiť aj účastníkov z priemyslu, ktorí sa programu Horizont 2020 účastnia po prvý krát (teda získali identifikačné číslo PIC práve pri príprave návrhu FTI).

ÚSPEŠNÍ SLOVENSKÍ ÚČASTNÍCI:

Projekt: FUTURA – FUTUre RAil freight transport: cost-effective, safe, quiet and green! (z druhej výzvy):

ĎALŠIE INFORMÁCIE: