Vyhodnotenie iniciatív okolo programu Horizont 2020 (JU/PPP a P2P)

Program Horizont 2020 nefinancuje len konkrétne projekty, ale aj viaceré iniciatívy, ktoré následne fungujú ako tematicky orientované programy s vlastnými výzvami na podávanie návrhov. V nedávnom období vyšli dve štúdie o ich fungovaní.

Strednodobé hodnotenie Spoločných podnikov (JU/PPP)

Spoločné podniky (Joint Undertakings), tiež nazývané ako PPP (verejno-súkromné partnerstvá), sú aktívne v mnohých oblastiach strategického významu pre EÚ a fungujú ako združenia významných hráčov v príslušných oblastiach.

jti-ju

Európska komisia zverejnila strednodobé hodnotenie Spoločných podnikov v rámci H2020 (Joint undertakings). Komisia pozitívne hodnotí schopnosť zapojiť významné priemyselné partnermi v prioritných oblastiach EÚ, schopnosť prekonať fragmentáciu v daných sektoroch, ale aj schopnosť uspokojiť potreby zúčastnených strán.

Avšak, podľa EK by mala byť vyriešená obmedzená interakcia medzi Správnymi radami a ich poradnými orgánmi, je potreba väčšej synergie medzi aktivitami spoločných podnikov s politikami na európskej, národnej a regionálnej úrovni. Zároveň je tiež dôležité dosiahnuť vyššieho zapojenia menej aktívnych krajín, rovnako ako zvýšiť mieru účasti malých a stredných podnikov, ktorá je v priemere nižšie ako miera účasti v druhom a treťom pilieri H2020.

Aktuálne Spoločné podniky sú:

  • Innovative Medicines 2 (IMI2): vývoj nových generácií vakcín, liekov a liečenia, vrátane antibiotík (website | factsheet)
  • Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2): urýchlenie uvedenia čistých a účinných technológií v energetike a doprave na trh (website | factsheet)
  • Clean Sky 2 (CS2): cieľ je vyvinúť čistejšie, tichšie lietadlá s výrazne nižšími emisiami CO2 (website factsheet)
  • Bio-based Industries (BBI): využívať obnoviteľné prírodné zdroje a inovatívne technológie pre zelenšie produkty každodennej potreby (website | factsheet)
  • Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL): zlepšenie schopností výroby elektroniky v Európe (website | factsheet)
  • Shift2Rail: vyvinúť lepšie vlaky a železničnú infraštruktúru, ktorá umožní výrazne znížiť náklady a zvýšiť kapacitu, spoľahlivosť a presnosť (website | factsheet)
  • SESAR: Koordinácia letovej prevádzky (website)

Strednodobé hodnotenie Spoločných podnikov (PDF). Viac o PPP/JU (Európska komisia).

Strednodobé hodnotenie iniciatív pod článkom 185 (P2P)

Článok 185 o Európskom spoločenstve umožňuje dofinancovať iniciatívy vytvorené členskými krajinami, ktorých aktivity sú v súlade s európskou politikou a sledujú európske priority. Tieto iniciatívy sú označované aj ako P2P (verejno-verejné iniciatívy) či spoločné programovanie.

Európska komisia tiež zverejnila strednodobé hodnotenie iniciatív pod článkom 185. Európska komisia kvituje stabilný finančný výhľad, ktorý prispieva k účinnejšej a efektívnejšej koordinácii a spolupráce vo vede a výskume. Tiež pozitívnym aspektom je vysoká súdržnosť s politikami EÚ mimo rámca Horizont 2020, ale aj integrované a koordinované programy vo vede a výskume.

Naopak, najväčšie negatívum vidí Komsia v udržateľnosti aktuálnych aktivít vedených pod článkom 185. Ďalej je potrebné zvýšiť participáciu menej rozvinutých krajín v oblasti vedy a výskumu. A neposlednom rade EK zdôrazňuje nesúlad medzi politickými cieľmi iniciatív podľa článku 185 a konkrétnymi aktivitami realizovanými v rámci príslušných programov.

Iniciatívy implementované na základe článku 185:

Strednodobé hodnotenie iniciatív (PDF)


Pozrite si tiež (na InnoNews):

V článku boli použité informácie z portálu CZELO.cz