Horizont 2020

Obsah:

Úvod do programu Horizont 2020

Ako to funguje

Ako možno požiadať o pomoc


Nájdite si svoje miesto podľa témy

(v abecednom poradí):

BezpečnosťBio-priemyselBiotechnológieDopravaEnergiaInformačné a komunikačné technológieInovácieMalé a stredné podnikyMateriály | Nanotechnológie | Poľnohospodárstvo a lesníctvoPotraviny a zdravá výživaSociálne a humanitné vedySpoločnosťSurovinyVesmírVodné zdrojeVýroba | Výskumné infraštruktúryZdravieŽivotné prostredie a klíma


Úvod do programu Horizont 2020

Predstavenie programu Horizont 2020

Horizont 2020 je vôbec najväčší výskumný a inovačný program EÚ. Povedie k väčšiemu počtu prelomových objavov a svetových prvenstiev, keďže skvelé nápady z laboratórií prenesie na trh. Na sedemročné obdobie (2014 až 2020) sú k dispozícii financie vo výške takmer 80 miliárd EUR . A táto suma bude len doplnkom k súkromným investíciám, ktoré sa takto prilákajú.

Program Horizont 2020 pomáha cieľ inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu dosahovať tým, že spája výskum s inováciami a zameriava sa na tri hlavné oblasti: excelentnú vedu, vedúce postavenie priemyslu a spoločenské výzvy. Cieľom je zaistiť, aby Európa produkovala špičkovú svetovú vedu a technológie, ktoré sú hybnou silou hospodárskeho rastu.

Už financovanie výskumu EÚ na základe predošlých rámcových programov spojilo vedcov a priemysel tak v Európe, ako aj na celom svete, aby hľadali riešenia rozsiahleho spektra problémov. Ich inovácie zlepšujú životy, pomáhajú chrániť životné prostredie a vďaka nim je európsky priemysel udržateľnejší a konkurencieschopnejší.

V súčasnosti (júl 2017) prebiehajú prípravné aktivity na nový – 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe, ktorý bude realizovaný v období 2021-2027. Novinky o príprave nájdete tu.


Excelentná veda

Program Horizont 2020 posilní pozíciu EÚ ako svetového vodcu v oblasti vedy, čím priláka najšikovnejších ľudí a umožní našim vedcom spolupracovať a vymieňať si nápady v rámci celej Európy. Pomôže talentovaným ľuďom a inovačným firmám pozdvihnúť konkurencieschopnosť Európy. Zároveň sa tým vytvoria pracovné miesta a zvýši sa životná úroveň. Je teda prínosom pre všetkých.

Výskum na hraniciach financovaný Európskou radou pre výskum (European Research Council – ERC)

Niektoré z dnešných najvýznamnejších vynálezov sú výsledkom našej prirodzenej zvedavosti, keď sa zaujímame o to, ako svet funguje. Aj keď výskum vedený zvedavosťou na hraniciach poznaniach zriedka podporuje priamo komerčné produkty, aj tieto objavy motivujú početné inovácie. Práve hraničný výskum však v obdobiach hospodárskych ťažkostí často znáša obmedzenia ako prvý, čo je aj dôvodom, prečo EÚ prostredníctvom ERC zvyšuje úroveň investícií. Jediným kritériom financovania zo strany EÚ, poskytovaného jednotlivým výskumníkom alebo výskumným tímom, je excelentnosť. Financovanie: 13,095 miliardy EUR

Opatrenia v rámci programu Marie Skłodowska-Curie (MSCA)

Odborná príprava a kariérny rozvoj pomáhajú formovať popredných výskumníkov. Podpora je určená mladým a skúseným výskumníkom, aby prostredníctvom odbornej prípravy alebo dočasnej pozície v inej krajine alebo v súkromnom sektore rozšírili svoje kariérne možnosti a vedomosti. Získajú tak nové poznatky a skúsenosti, ktoré im umožnia naplno sa rozvinúť. Financovanie: 6,162 miliardy EUR

Nové a vznikajúce technológie (Future and Emerging Technologies – FET)

Ak Európa bude naďalej rozvíjať a uplatňovať špičkové nové technológie, zachová si konkurencieschopnosť a môžu sa vytvárať nové pracovné miesta vyžadujúce si vysokú kvalifikáciu. Znamená to, že je nutné konať aktívne a myslieť o jeden krok vpred. Financovanie EÚ prispieva k tomu, aby Európa ponúkala čo najlepšie prostredie na zodpovednú a dynamickú multidisciplinárnu spoluprácu v oblasti nových a budúcich technológií. Financovanie: 2,696 miliardy EUR

Infraštruktúra svetovej triedy

Vybavenie na výskum môže byť také zložité a nákladné, že si ho nemôže dovoliť samostatne kúpiť, zhotoviť alebo prevádzkovať jeden výskumný tím, či dokonca jedna krajina. Ako príklady možno uviesť výkonné lasery využívané v rozsiahlej výskumnej komunite vrátane oblastí medicíny, vedy o materiáloch a biochémie, špecializované technologicky náročné lietadlá alebo monitorovacie stanice na dne morí používané na sledovanie zmeny klímy. Takýto výskum môže stáť milióny eur a vyžaduje si vedomosti svetových expertov. Pomocou financovania EÚ sa môžu zoskupiť zdroje potrebné na takéto rozsiahle projekty a európski výskumníci získajú prístup k najnovšej a najmodernejšej infraštruktúre. To zase umožní nový a fascinujúci výskum. Financovanie: 2,488 miliardy EUR


Vedúce postavenie priemyslu

Ak má byť Európa dobrá v tom, čo robí, musí investovať do sľubných a strategických technológií, napríklad takých, ktoré sa používajú v modernej výrobe a mikroelektronike. Samotné verejné financovanie však nestačí. EÚ musí podporiť podniky, aby investovali viac do výskumu a zamerali sa na oblasti, kde je možná spolupráca s verejným sektorom. Tým môže dôjsť k oživeniu inovácií. Prínosom pre podniky bude väčší inovačný potenciál, vyššia efektívnosť a konkurencieschopnosť. A to ďalej povedie k vytváraniu pracovných miest a trhových príležitostí. Každé 1 euro investované Úniou vytvára pre podniky pridanú hodnotu vo výške približne 13 EUR. A ďalšie zvýšenie investícií na 3% HDP do roku 2020 by vytvorilo ďalších 3,7 milióna pracovných miest.

Vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií (IKT, moderná výroba a materiály, biotechnológia a nanotechnológie, biotechnológie)

Z programu Horizont 2020 sa podporujú prelomové technológie potrebné na rozvoj inovácií vo všetkých odvetviach vrátane informačných a komunikačných technológií (IKT) a vesmíru. Základné podporné technológie, ako napríklad moderná výroba a materiály, biotechnológia a nanotechnológie, sú jadrom produktov, ktoré v zásade menia dnešný svet: inteligentné telefóny, batérie s veľkou výkonnosťou, ľahké vozidlá, nanomedicína, inteligentné textílie a mnohé ďalšie. Európsky výrobný priemysel je hlavným zamestnávateľom a poskytuje pracovné miesta pre 31 miliónov ľudí v celej Európe. Financovanie: 13,557 miliardy EUR

Inovácie v MSP

Malým a stredným podnikom (MSP), ktoré sú hlavným zdrojom pracovných miest a inovácií, sa v programe Horizont 2020 venuje osobitná pozornosť. Môžu spolupracovať na projektoch ako súčasť konzorcia a môžu získavať podporu prostredníctvom vyčleneného nástroja určeného špeciálne pre mimoriadne inovačné menšie spoločnosti. Integrovaný a efektívnejší charakter programu Horizont 2020 posilní účasť MSP aspoň na 20% (8,65 miliardy EUR) z celkového kombinovaného rozpočtu na témy Vedúce postavenie v oblasti podporných a priemyselných technológií a Spoločenské výzvy.

Nástroj pre MSP / SME Instrument (viac informácií nižšie) bude kľúčový pri dosahovaní tohto cieľa. Z neho sa totiž poskytne podpora pre jednotlivé MSP alebo konzorciá MSP, aby dokázali posúdiť trhovú realizovateľnosť svojich nápadov v etape spájajúcej sa s vysokým rizikom a aby mohli ďalej rozvíjať tieto nápady. Financovanie je k dispozícii aj na účely vedenia podnikov a usmernení, čo sa týka možností identifikácie a prilákania súkromných investorov. Financovanie: minimálna suma vyčlenená na nástroj pre MSP sú 3 miliardy EUR.

Z tejto oblasti bude aj príspevok na spoločný program pre výskumné MSP – Eurostars.

Prístup k rizikovým financiám

Inovačné spoločnosti a iné organizácie majú často ťažší prístup k financovaniu vysokorizikových nových nápadov alebo ich rozvoja. Prostredníctvom pôžičiek a záruk, ako aj investovaním do inovačných MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou pomáha program Horizont 2020 vyplniť túto „inovačnú medzeru“. Táto podpora funguje ako hnacia sila na prilákanie súkromných financií a rizikového kapitálu do oblasti výskumu a inovácií. Odhaduje sa, že každé 1 euro investované Úniou vygeneruje 5 EUR v podobe ďalších financií. Financovanie: 2,842 miliardy EUR


Spoločenské výzvy

EÚ identifikovala sedem prioritných oblastí, kde cielené investície do výskumu a inovácií môžu byť pre občanov skutočným prínosom:

Zdravie a kvalita života

Každý chce žiť dlhý, šťastný a zdravý život a vedci robia maximum pre to, aby to umožnili. Zaoberajú sa najvýznamnejšími súčasnými zdravotnými problémami, ako aj novými hrozbami, napríklad rozširujúcim sa vplyvom Alzheimerovej choroby, cukrovky a „superbaktérií“, ktoré sú odolné voči antibiotikám. Investície do výskumu a inovácií v oblasti zdravia nám pomôžu zostať aktívnymi, rozvíjať nové, bezpečnejšie a účinnejšie spôsoby liečby a zabezpečiť životaschopnosť našich systémov zdravotnej starostlivosti. Poskytnú lekárom nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli liečiť pacientov s dôrazom na ich osobné problémy, a urýchlia prevenciu a liečbu chronických a infekčných chorôb. Financovanie: 7,472 miliardy EUR

Potravinová bezpečnosť a udržateľné využívanie biologických zdrojov

Odhaduje sa, že počet obyvateľov na svete dosiahne do roku 2050 deväť miliárd. Preto musíme nájsť spôsoby, ako radikálne zmeniť náš prístup k výrobe, spotrebe, spracovaniu, skladovaniu, recyklácii a likvidácii odpadu a pritom súčasne minimalizovať vplyv na životné prostredie. Súčasťou musí byť vyvážené používanie obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov z pôdy, morí a oceánov, premena odpadu na hodnotné zdroje a udržateľná výroba potravín, krmív, organických produktov a bioenergie. Poľnohospodárstvo, lesníctvo a odvetvia potravinárstva a organického priemyslu zamestnávajú v EÚ spolu 22 miliónov ľudí a zohrávajú kľúčovú úlohu v rozvoji vidieka a riadení prírodného dedičstva Európy. Financovanie: 3,851 miliardy EUR

Udržateľná energia

Energia je základom moderného hospodárstva, ale už aj samotné zachovanie našej životnej úrovne si vyžaduje obrovské množstvo energie. Európa je ako druhé najväčšie hospodárstvo sveta nadmieru závislá od zvyšku planéty, pokiaľ ide o energiu – energiu získanú z fosílnych palív, ktoré urýchľujú zmenu klímy. EÚ si preto stanovila ambiciózne ciele v oblasti klímy a energie. Pri ich dosahovaní bude zohrávať kľúčovú úlohu financovanie EÚ prostredníctvom programu Horizont 2020. Financovanie: 5,931 miliardy EUR

Ekologická a integrovaná mobilita (Doprava)

Mobilita je hnacou silou zamestnanosti, hospodárskeho rastu, prosperity a celosvetového obchodu. Takisto zabezpečuje nevyhnutné spojenie medzi ľuďmi a komunitami. Súčasné dopravné systémy a spôsob ich používania sú však neudržateľné. Príliš sa spoliehame na zmenšujúce sa zásoby ropy, v dôsledku čoho sa znižuje naša energetická bezpečnosť. Na naše každodenné životy a zdravie navyše vplývajú problémy súvisiace s dopravou, ako sú zápchy, bezpečnosť na cestách a znečisťovanie ovzdušia. V záujme riešenia týchto problémov program Horizont 2020 prispieva k vytvoreniu udržateľného dopravného systému, ktorý bude vhodný pre modernú a konkurencieschopnú Európu. Financovanie: 6,339 miliardy EUR

Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Éra nekonečných lacných zdrojov sa chýli ku koncu: prístup k surovinám a čistej vode už viac nemožno považovať za samozrejmosť. Pod tlakom sú aj biodiverzita a ekosystémy. Riešením je teraz investovať do inovácií na podporu ekologického hospodárstva – hospodárstva, ktoré je v súlade s prirodzeným prostredím. Riešenie zmeny klímy má v programe Horizont 2020 prioritu vo všetkých jeho oblastiach a je naň vyčlenených 35% celkového rozpočtu na program. Osobitnými prioritami sú odpad a voda. Odpad v súčasnosti zodpovedá za 2% emisií skleníkových plynov EÚ, pričom oživenie rastu vo vodnom priemysle len o 1% by znamenalo vytvorenie až 20000 nových pracovných miest. Financovanie: 3,081 miliardy EUR

Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti

V roku 2011 chudoba v Európe ohrozovala približne 80 miliónov ľudí. Veľký počet mladých ľudí, od ktorých závisí naša budúcnosť, sa nevzdeláva, nepracuje ani neabsolvuje odbornú prípravu. Toto sú len dva príklady problémov, ktoré ohrozujú budúcnosť Európy a jednotlivcov vo veľkých častiach spoločnosti. Pomôcť môžu výskum a inovácie. Práve preto sa z programu Horizont 2020 financuje výskum nových stratégií a riadiacich štruktúr, ktoré by mohli prekonať pretrvávajúcu hospodársku nestabilitu a zaistiť, že Európa bude schopná odolávať budúcim poklesom, demografickým zmenám a modelom migrácie. Financovaním sa tiež podporujú nové formy inovácií, ako napríklad otvorené inovácie, inovácie obchodných modelov, inovácie vo verejnom sektore a sociálne inovácie v záujme splnenia sociálnych potrieb. Podporou výskumu a inovácií v súvislosti s európskym dedičstvom, identitou, históriou, kultúrou a úlohou Európy vo svete EÚ vytvára aj tzv. reflexívne spoločnosti, v ktorých sa prejavujú spoločné hodnoty a ich prínos k spoločnej budúcnosti. Financovanie: 1,309 miliardy EUR

Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

Bezpečnosť občanov dnes znamená bojovať proti trestnej činnosti a terorizmu, chrániť komunity pred prírodnými a človekom spôsobenými pohromami, mariť počítačové útoky a chrániť pred nezákonným obchodovaním s ľuďmi, drogami a pašovaným tovarom. V rámci výskumu a inovácií EÚ sa vyvíjajú nové technológie na ochranu našich spoločností, pričom sa rešpektuje súkromie a dodržiavajú sa základné práva – dve základné hodnoty, ktoré sú jadrom výskumu EÚ v oblasti bezpečnosti. Tieto technológie majú veľký potenciál stimulovať hospodársku aktivitu prostredníctvom nových produktov a služieb a vytvárať pracovné miesta. Financovanie: 1,695 miliardy EUR

Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti

Výskum a inovácie sú rozhodujúce pre hospodársku prosperitu, a preto sú potrebné opatrenia zaisťujúce, že sa inovačné činnosti vo všetkých členských štátoch a ich regiónoch zblížia a zlepšia. Skúsenosti nám ukazujú, že ak dôjde k obmedzeniu národných rozpočtov v dôsledku hospodárskych kríz, nerovnosti v inovačných činnostiach v Európe sa prejavia očividnejšie. Najlepším spôsobom posilnenia konkurencieschopnosti Európy a jej spôsobilosti riešiť v budúcnosti spoločenské problémy je preto využitie potenciálu talentov v Európe a maximalizácia a šírenie prínosov inovácií v celej Únii. Financovanie: 816 miliónov EUR

K špecifickým opatreniam v rámci programu Horizont 2020 patria:

 • vytváranie tímov tvorených vynikajúcimi výskumnými inštitúciami a ich slabšími kolegami, aby sa formovali alebo modernizovali centrá excelentnosti;
 • vytváranie partnerstiev inštitúcií vrátane výmenných pobytov zamestnancov, návštev odborníkov a kurzov odbornej prípravy;
 • zriaďovanie katedier EVP s cieľom prilákať výnimočných akademických pracovníkov do inštitúcií s veľkým potenciálom;
 • nástroj politickej podpory, ktorý pomôže zlepšiť vnútroštátne a regionálne politiky v oblasti výskumu a inovácií;
 • zabezpečenie lepšieho prístupu k medzinárodným sieťam pre vynikajúcich výskumníkov a novátorov;
 • posilnenie nadnárodných sietí vnútroštátnych kontaktných miest poskytujúcich informácie osobám, ktoré ich hľadajú.

Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť

Účinná spolupráca medzi vedou a spoločnosťou je nutná na nábor nových talentov do vedy a na prepojenie vedeckej excelentnosti so sociálnym povedomím a zodpovednosťou. Znamená to pochopiť problémy zo všetkých strán. Z programu Horizont 2020 sa preto podporujú projekty, ktoré zapájajú občanov do procesov definujúcich charakter výskumu, ktorý ovplyvňuje ich každodenné životy. Lepšie pochopenie medzi komunitami odborníkov a komunitami laikov o cieľoch a prostriedkoch na ich dosahovanie zachová vedeckú excelentnosť a umožní spoločnosti cítiť sa zodpovednou za výsledky. Financovanie: 462 miliónov EUR

EURATOM: Jadrový výskum pre všetkých občanov

Európsky výskum jadrového štiepenia sa sústreďuje na bezpečnosť a zabezpečenie, medicínsky výskum, ochranu pred ožiarením, nakladanie s odpadom, priemyselné využitie žiarenia a zahŕňa aj mnohé ďalšie oblasti, ako je napríklad využívanie žiarenia v poľnohospodárskom odvetví. Výskum EÚ v oblasti jadrovej syntézy sa zameriava na preukázanie toho, že syntéza sa môže v primeranom čase stať významným zdrojom energie na rozsiahle komerčné využitie, a to formou spojenia úsilia všetkých zainteresovaných strán do jedinečného spoločného európskeho programu. Financovanie: 1,603 miliardy EUR

Veda v záujme politiky – úloha Spoločného výskumného centra (JRC)

Spoločné výskumné centrum (JRC) je vlastným útvarom Komisie, ktorý poskytuje nezávislú vedeckú a technickú podporu založenú na dôkazoch pre politiky EÚ. Jeho činnosti sa financujú z programu Horizont 2020 a mnohé z jeho akcií sa zaoberajú siedmimi spoločenskými výzvami. Prostredníctvom programu výskumu a odbornej prípravy Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu podporuje JRC aj snahy EÚ o posilnenie jadrovej bezpečnosti a ochrany pred ožiarením.


Ako to funguje

Program Horizont 2020 je otvorený pre všetkých. V rámci programu Horizont 2020 platí len jediná skupina zjednodušených pravidiel a postupov, ktoré treba dodržať. Znamená to, že účastníci sa môžu sústrediť na to, čo je skutočne dôležité: výskum, inovácie a výsledky. Vďaka tomuto rozhodnému prístupu sa zaistí, že nové projekty sa rýchlo spustia a že rýchlejšie prinesú výsledky. Pravidlá sú navrhnuté tak, aby zaručovali spravodlivosť, chránili účastníkov a zabezpečili primerané vynakladanie verejných finančných prostriedkov.

Kto môže požiadať o pomoc?

V prípade bežných výskumných projektov – konzorcium minimálne troch právnických osôb. Každý subjekt musí byť zriadený v členskom štáte EÚ alebo v pridruženej krajine.

V prípade iných programov – Európska rada pre výskum (ERC), nástroj pre MSP, spolufinancovanie vnútroštátnych alebo verejných výziev a programov, koordinácia a podpora, odborná príprava a mobilita – je minimálnou podmienkou jedna právnická osoba zriadená v členskom štáte alebo pridruženej krajine. Môžu sa uplatňovať aj ďalšie podmienky. Podrobnosti nájdete v pracovnom programe.

Všeobecne sa môžu prihlásiť právnické osoby zriadené v akejkoľvek krajine a medzinárodné organizácie.

Výsledkom dohôd medzi EÚ a jednotlivými vládami je mnoho pridružených krajín, v ktorých sa právnické osoby môžu zúčastňovať na programe Horizont 2020 rovnako ako právnické osoby z členských štátov EÚ. Zoznam pridružených krajín nájdete tu. Zúčastňujúce sa právnické osoby z iných krajín môžu za istých okolností získať aj financovanie EÚ.

Typy projektov

Výskumné a inovačné opatrenia

Financovanie výskumných projektov riešiacich riadne vymedzené problémy, ktoré môžu viesť k vývoju nových poznatkov alebo novej technológie.
Kto? Konzorciá partnerov z rôznych krajín, odvetví a akademickej obce

Inovačné opatrenia

Financovanie sa zameriava viac na činnosti bližšie súvisiace s trhom. Napríklad na tvorbu prototypov, skúšanie, predvádzanie, úvodnú prevádzku, zhodnotenie a podobne, ak je ich zámerom vyprodukovanie nových alebo lepších produktov alebo služieb.
Kto? Konzorciá partnerov z rôznych krajín, odvetví a akademickej obce

Opatrenia v oblasti koordinácie a podpory

Financovanie sa vzťahuje na koordináciu a prepojenie výskumných a inovačných projektov, programov a politík do sietí. Financovanie výskumu a inovácií samotných patrí do inej oblasti.
Kto? Jednotlivé subjekty alebo konzorciá partnerov z rôznych krajín, odvetví a akademickej obce.

Granty na hraničný výskum – Európska rada pre výskum (ERC)

Financovanie určené na projekty posudzované na základe jediného kritéria, ktorým je excelentnosť vo vede v akejkoľvek oblasti výskumu, vykonávané jedným národným alebo nadnárodným výskumným tímom pod vedením hlavného výskumného pracovníka. V rámci ERC Grantov sú otvorené tieto schémy:

 • ERC Starting Grant (ERC STG)
 • ERC Proof of Concept Grant (ERC PoC)
 • ERC Consolidator Grant (ERC COG)

Kto? ERC financuje výnimočných mladých výskumníkov na začiatku kariéry, nezávislých výskumníkov a starších výskumných vedúcich pracovníkov. Výskumníci môžu mať akúkoľvek národnosť a ich projekty sa môžu týkať akejkoľvek oblasti výskumu.

Podpora pre odbornú prípravu a kariérny rozvoj – opatrenia programu Marie Skłodowska-Curie

Financovanie na medzinárodné výskumné štipendiá vo verejnom alebo súkromnom sektore, na odbornú prípravu v oblasti výskumu a výmenné pobyty zamestnancov. V rámci programu Marie Skłodowska-Curie sú otvorené tieto schémy:

 • Marie Skłodowska-Curie Actions Individual Fellowships – European fellowships (EF) and Global Fellowships (GF) (IF EF/GF)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions – Innovative Training Networks (MSCA ITN-ETN/EID/EJD)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions – Research and Innovation Staff Exchange (MSCA RISE)
 • Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes that finance fellowships involving mobility to or from another country (MSCA COFUND)

Kto? Začínajúci alebo skúsení výskumníci (rôznej národnosti), technický personál, vnútroštátne/regionálne programy týkajúce sa mobility v oblasti výskumu.

Nástroj pre MSP (SME Instrument)

Tento nástroj je zameraný na mimoriadne inovačné MSP, ktoré majú ambíciu rozvíjať vlastný rastový potenciál. Ponúka paušálne sumy na štúdie realizovateľnosti, granty na hlavnú fázu inovačného projektu (predvádzanie, tvorba prototypov, skúšanie, rozvoj použiteľnosti a podobne). Fáza uvádzania na trh je podporovaná nepriamo formou zjednodušeného prístupu k dlhovým finančným nástrojom a finančným nástrojom vlastného imania. Kto? Zúčastniť sa môžu len MSP. Môže to byť jeden MSP alebo konzorcium MSP zriadených v EÚ alebo pridruženej krajine.

Rýchlym tempom k inováciám (Fast Track to Innovation – FTI)

Financovanie sa začalo v roku 2015 ako pilotné opatrenie do roku 2016. Trvalo otvorené výzvy vedené novátormi budú zacielené na inovačné projekty riešiace akékoľvek oblasti technológie alebo spoločenských problémov. Toto pilotné opatrenie bude v polovici programu Horizont hĺbkovo posúdené a Európska komisia rozhodne o jeho pokračovaní.
Kto? Priemysel vrátane MSP s minimálne tromi a maximálne piatimi partnermi a maximálnym príspevkom EÚ vo výške 3 milióny EUR na projekt.

Ceny programu Horizont 2020 (Horizon Prize)

Ceny (Horizon Prizes / Inducement Prizes) v rámci programu Horizont 2020 sú finančné odmeny pre najlepšie riešenia v oblastiach vymedzených oblastiach.

Miery financovania

V programe Horizont 2020 existuje jediná miera financovania pre všetkých príjemcov a všetky činnosti v rámci výskumných grantov. Financovanie EÚ kryje až 100% všetkých oprávnených nákladov pre všetky výskumné a inovačné opatrenia. V prípade inovačných opatrení sa financovanie vzťahuje všeobecne na 70% oprávnených nákladov, pri neziskových organizáciách sa však môže zvýšiť na 100%. Nepriame oprávnené náklady (napr. administratívne, komunikačné a infraštruktúrne náklady, kancelárske vybavenie) sa preplácajú v paušálnej výške 25% priamych oprávnených nákladov (nákladov priamo súvisiacich s vykonávaním opatrenia).

Kontroly a audity

Kontrole finančnej realizovateľnosti budú podliehať len koordinátori v projektoch, ktorí požadujú financovanie od Únie vo výške minimálne 500 000 EUR, pričom v rámci kontroly musia preukázať, že majú zdroje na realizáciu projektu. Európska komisia vykonáva audity účastníkov projektov do dvoch rokov po vyplatení zostatku. Stratégia auditu sa zameriava na riziko a predchádzanie podvodom.

Prístupové práva

Prístupové práva sú právami na použitie výsledkov alebo zázemia iného účastníka projektu. Prístupové práva majú účastníci na účely vykonávania projektu alebo využívania jeho výsledkov, EÚ na nekomerčné účely politík a členské štáty v rámci témy Bezpečné spoločnosti na nekomerčné účely politík.

Výmena výsledkov a ochrana práv duševného vlastníctva

Každý účastník musí čo najskôr šíriť výsledky, ktoré vyprodukuje – a teda ich vlastní. Výnimky sa vzťahujú len na ochranu práv duševného vlastníctva, bezpečnosť alebo oprávnené záujmy. Pri zverejňovaní výsledkov vo vedeckých publikáciách sa musí zaistiť otvorený prístup k publikácii. Tým sa zaručí, že výsledky výskumu financovaného z peňazí daňových poplatníkov EÚ sú bezplatne k dispozícii pre všetkých. Práva duševného vlastníctva patria tímu, ktorý prinesie výsledky. Za veľmi špecifických okolností sa môže uplatňovať spoločné vlastníctvo. Po vytvorení výsledkov sa spoloční vlastníci môžu dohodnúť na inom systéme vlastníctva.

Od júla 2016 platí plošne pre všetky nové projekty programu Horizont 2020 povinnosť uplatňovať otvorený prístup k výskumným dátam (Open Access).

Etika a výskum

Etika je neoddeliteľnou súčasťou výskumu a hnacou silou excelentnosti vo výskume. Vo všetkých činnostiach financovaných v rámci programu Horizont 2020 sa musia dodržiavať etické zásady a príslušné vnútroštátne právne predpisy. Súčasťou etických zásad je potreba vyhnúť sa porušeniu integrity výskumu, najmä každej forme plagiátorstva, vymýšľania údajov alebo ich falšovania.

Ďalšie zdroje financovania prostredníctvom Horizontu 2020

V rámci programu Horizont 2020 sa prostredníctvom partnerstiev rozvinie užšia synergia s vnútroštátnymi a regionálnymi programami, podporia sa vyššie súkromné investície do výskumu a inovácií a zoskupia sa európske zdroje v záujme riešenia najväčších problémov. Financovanie z EÚ vo výške 8 miliárd EUR za sedem rokov pritiahne zo súkromného sektora sumu 10 miliárd EUR a ďalšie 4 miliardy EUR z krajín EÚ.

Väčšina financií pôjde na spoločné technologické iniciatívy (TI). Tie sa realizujú ako spoločné podniky a organizujú si vlastný výskumný program. Spoločné technologické iniciatívy sú aktívne v mnohých oblastiach strategického významu pre EÚ: inovačné lieky, palivové články a vodík, čistejšie a tichšie lietadlá, priemysel založený na organických zložkách a elektronická výroba. Aktualizovaný zoznam TI možno nájsť na tejto webovej stránke.

Verejno-súkromné partnerstvá (JTI):

 • Innovative Medicines 2 (IMI2): vývoj nových generácií vakcín, liekov a liečenia, vrátane antibiotík (website | factsheet)
 • Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2): urýchlenie uvedenia čistých a účinných technológií v energetike a doprave na trh (website | factsheet)
 • Clean Sky 2 (CS2): cieľ je vyvinúť čistejšie, tichšie lietadlá s výrazne nižšími emisiami CO2 (website | factsheet)
 • Bio-based Industries (BBI): využívať obnoviteľné prírodné zdroje a inovatívne technológie pre zelenšie produkty každodennej potreby (website | factsheet)
 • Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL): zlepšenie schopností výroby elektroniky v Európe (website | factsheet)
 • Shift2Rail: vyvinúť lepšie vlaky a železničnú infraštruktúru, ktorá umožní výrazne znížiť náklady a zvýšiť kapacitu, spoľahlivosť a presnosť (website | factsheet)

Verejno-verejné partnerstvá tiež umožňujú organizáciám verejného sektora v členských štátoch EÚ vypracúvať spoločné výskumné programy. Medzi financované oblasti patria: podpora technologicky vyspelých MSP, nové spôsoby liečby chorôb súvisiacich s chudobou, nové meracie technológie a technológie umožňujúce starším osobám a osobám so zdravotným postihnutím bezpečne žiť vo vlastných domovoch.

Spolufinancovanie programu

Hlavným účelom opatrení v oblasti spolufinancovania programov je doplniť individuálne výzvy alebo programy. Príklady:

 • výzvy na predkladanie návrhov medzi vnútroštátnymi výskumnými programami (spolufinancovanie z nástroja ERA-NET);
 • výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania pred komerčným využitím alebo verejného obstarávania inovačných riešení (spolufinancovanie PCP-PPI);
 • programy mobility (spolufinancovanie z programu Marie Skłodowska-Curie)

Odkazy:

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT spája vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie prostredníctvom znalostných a inovačných spoločenstiev (ZIS) s cieľom vytvárať nové prístupy smerujúce k inovácii, zabezpečeniu udržateľného rastu a konkurencieschopnosti a podpore podnikania. Tieto inovačné partnerstvá musia mať dlhodobú víziu v trvaní aspoň sedem rokov a musia byť prevádzkované na základe podnikateľskej logiky a orientácie na výsledky. Musia mať jasné ciele a zameriavať sa na dosiahnutie hospodárskeho a spoločenského vplyvu, aby sa stali globálnymi aktérmi. Ďalšie informácie: http://eit.europa.eu/ Financovanie: 2,711 miliardy EUR Kto? Konzorciá reprezentujúce výskum, vzdelávanie a inovácie/obchod


Ako možno požiadať o pomoc?

Ako predložiť návrh a kto vám pomôže

V pracovných programoch sa ohlasujú konkrétne výskumné a inovačné oblasti, ktoré sa budú financovať. Sú dostupné prostredníctvom portálu pre účastníkov a uvádza sa v nich časový harmonogram nadchádzajúcich výziev na predkladanie návrhov. Každá pripravená výzva poskytuje presnejšie informácie o výskumnej a inovačnej problematike, ktorou by sa uchádzači o financovanie mali vo svojich návrhoch zaoberať.

Podrobnosti o všetkých výzvach sú síce k dispozícii aj v Úradnom vestníku EÚ, portál pre účastníkov však poskytuje viac informácií. Dajú sa tu nájsť jednoduché usmernenia a všetky nástroje potrebné na podanie žiadosti o financovanie a riadenie projektov počas ich životného cyklu. Zaoberá sa každým typom výskumného a inovačného opatrenia.

Národné kontaktné body

Národné kontaktné body poskytujú množstvo informácií a jednotlivé usmernenia týkajúce sa programu Horizont 2020. V každej krajine EÚ sa nachádza aspoň jedno a niekoľko ich je aj v iných krajinách. Konkrétne otázky je možné poslať aj online informačnej službe pre oblasť výskumu (Research Enquiry Service).

Predloženie návrhu

Návrhy sa musia predložiť do lehoty podľa príslušnej výzvy. Jasné pokyny sa uvádzajú na portáli pre účastníkov. Systém je jednoduchší než kedykoľvek predtým – už žiadne papiere. Všetky návrhy sa musia predkladať výlučne online.

Nájdenie partnerov

V mnohých výzvach sa vyžaduje, aby mal tím aspoň troch partnerov. Pomocou funkcie vyhľadávania partnerov na portáli pre účastníkov je možné identifikovať potenciálnych partnerov s konkrétnymi schopnosťami, zariadeniami alebo skúsenosťami.

Hodnotenie odborníkmi

Po uplynutí lehoty vyhodnotí každý návrh panel nezávislých odborníkov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje výzva. Panel odborníkov ohodnotí jednotlivé návrhy na základe zoznamu kritérií. Na základe toho sa vyberú najlepšie návrhy, ktoré sa budú financovať. V rokoch 2014-15 hodnotilo projekty H2020 až 190 Slovákov. Pozrite si ich zoznam.

Dohoda o grante

Keď návrh prejde etapou vedeckého posúdenia (v trvaní päť mesiacov), uchádzači sú informovaní o výsledku. Európska komisia potom vypracuje dohody o grante pre návrhy, ktoré boli vybraté na financovanie. Časová lehota na podpísanie dohôd o grante je všeobecne tri mesiace. V dohode o grante sa potvrdí opis výskumných a inovačných činností, ktoré sa budú vykonávať, trvanie projektu a rozpočet naň, sadzby a náklady, práva a povinnosti, rozdelenie úloh, pravidlá o pozastavení a ukončení projektov a ďalšie podrobnosti.

Zmluva konzorcia

Pre projekty programu Horizont 2020 je nevyhnutnou podmienkou pre ošetrenie práv a povinností partnerov dobre postavená zmluva konzorcia. Keďže v tejto zmluve nie je Európska komisia zmluvnou stranou, jej obsah je ponechaný na dohode členov riešiteľského konzorcia. V nevýhode sú tí, ktorí nie sú pripravení. Preto sa pozrite dostatočne vopred, ktoré oblasti a ako riešia modelové konzorciálne zmluvy.

 

Odporúčania pre úspešnú účasť v programe Horizont 2020

V texte sú použité informácie sú prevzaté z príručky Európskej komisie: HORIZON 2020: Stručný opis programu

Informácie uvedené v tomto článku sú priebežne aktualizované a dopĺňané. Posledná aktualizácia: 24.9.2017.