Kto spravuje takmer 80 miliárd v programe Horizont 2020?

Horizont 2020 je jeden z najväčších programov, ktoré kedy Európa pre výskum a inovácie mala. Na roky 2014-2020 je k dispozícii takmer 80 miliárd eur. Tento rozpočet však nespravuje len Európska komisia. Pozrite sa na prehľad a odkazy na jednotlivé organizácie, ktoré majú program pod palcom.

h2020_implementation_agencies

Generálne riaditeľstvá Európskej komisie

9 generálnych riaditeľstiev Európskej komisie prispieva do rozpočtu programu Horizont 2020. Do samotnej implementácie je zapojených len prvých päť (označených hviezdičkou):

 1. DG Research and Innovation (DG RTD) *
 2. DG Communications Networks, Content and Technology (DG CNECT) *
 3. DG Internal Markets, Industry, Entrepreneurship and SMEs (DG GROWTH) *
 4. DG Migration and Home Affairs (DG HOME) *
 5. DG Joint Research Centre (JRC) *
 6. DG Education and Culture (DG EAC)
 7. DG Energy (DG ENER)
 8. DG Mobility and Transport (DG MOVE)
 9. DG Agriculture and Rural Development (DG AGRI)

h2020_implementation_agencies_dgs

Graf: Podiel jednotlivých riaditeľstiev EK na celkovom rozpočte H2020 (Zdroj: Európska komisia)

Výkonné agentúry Európskej komisie

Výkonné agentúry Európskej komisie, ktoré sa podieľajú na implementácii programu:

 1. Výkonná agentúra pre výskum (REA)
 2. Výkonná agentúra EK pre podnikanie a MSP (EASME) | Viac o EASME v slovenčine (InnoNews)
 3. Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
 4. Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum (ERCEA)
 5. POZOR! Časť inovačných aktivít (aj od vyššie spomenutej EASME) od roku 2018 preberá European Innovation Council (EIC)

h2020_implementation_exec_agencies

Graf: Zdroje financovania programu H2020 v jednotlivých výkonných agentúrach EK (Zdroj: Európska komisia)

Verejno-verejné partnerstvá

Verejno-verejné partnerstvá (Public‐Public Partnerships / P2P) na základe článku 185 o Európskom spoločenstve:

 1. European and Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP2)
 2. Active Assisting Living programme (AAL)
 3. European Metrology Programme for Innovation and Research (EMPIR)
 4. Program Eurostars pre výskumné MSP

h2020_implementation_p2p

Graf: Zdroje financovania programu H2020 v jednotlivých výkonných P2P partnerstvách (Zdroj: Európska komisia)

Na základe článku 185 vznikli aj dve regionálne iniciatívy na podporu výskumu v zúčastnených regiónoch:

Verejno-súkromné partnerstvá

Verejno-súkromné partnerstvá (Public‐Private Partnerships / PPP) sú v programe Horizont 2020 známe ako Spoločné technologické iniciatívy – Joint Technology Initiatives (JTI), ustanovené na základe schválenia Európskym parlamentom. Viac o platformách (InnoNews).

Aktuálne fungujúce PPP sú zamerané na nasledovné oblasti:

 • Innovative Medicines 2 (IMI2): vývoj nových generácií vakcín, liekov a liečenia, vrátane antibiotík (website | factsheet)
 • Fuel Cells and Hydrogen 2 (FCH2): urýchlenie uvedenia čistých a účinných technológií v energetike a doprave na trh (website | factsheet)
 • Clean Sky 2 (CS2): cieľ je vyvinúť čistejšie, tichšie lietadlá s výrazne nižšími emisiami CO2 (website factsheet)
 • Bio-based Industries (BBI): využívať obnoviteľné prírodné zdroje a inovatívne technológie pre zelenšie produkty každodennej potreby (website | factsheet)
 • Electronic Components and Systems for European Leadership (ECSEL): zlepšenie schopností výroby elektroniky v Európe (website | factsheet)
 • Shift2Rail: vyvinúť lepšie vlaky a železničnú infraštruktúru, ktorá umožní výrazne znížiť náklady a zvýšiť kapacitu, spoľahlivosť a presnosť (website | factsheet)
 • Single European Sky ATM Research (SESAR) 2020: vývoj novej generácie systému riadenia európskej letovej prevádzky (website | factsheet)

Európsky inštitút inovácií a technológií

Koncept Európskeho inštitútu inovácií a technológií (EIT) vznikol z dôvodu lepšieho prepojenia troch významných pólov rozvoja: vzdelávania, výskumu a podnikateľského prostredia. EIT je založený na novátorskej koncepcii stredísk cezhraničného partnerstva súkromného a verejného sektora známych ako znalostné a inovačné spoločenstvá (KIC). V súčasnosti funguje 5 tematických partnerstiev (KIC) a jedna komunita:

 1. Climate KIC
 2. EIT Raw Materials
 3. EIT Digital
 4. KIC InnoEnergy
 5. EIT Health
 6. EIT Alumni

V najbližších rokoch by sa k nim mali pridať ďalšie dve – v oblasti potravín (Food4Future) a výroby (Added-value Manufacturing). Viac o doterajších výsledkoch nájdete tu (InnoNews).

Európska investičná banka

Inovačné spoločnosti a iné organizácie majú často ťažší prístup k financovaniu vysokorizikových nových nápadov alebo ich rozvoja. Preto vznikol program InnovFin, realizovaný EIB a jej fondom EIF. Prostredníctvom pôžičiek a záruk, ako aj investovaním do inovačných MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou pomáha program Horizont 2020 vyplniť túto „inovačnú medzeru“. Táto podpora funguje ako hnacia sila na prilákanie súkromných financií a rizikového kapitálu do oblasti výskumu a inovácií. Odhaduje sa, že každé 1 euro investované Úniou vygeneruje 5 EUR v podobe ďalších financií. Financovanie je takmer 3 miliardy EUR zo zdrojov DG RTD a DG EAC.

Súhrnné prehľady financovania

h2020_implementation_structure
Graf: Štruktúra implementácie programu H2020: (Zdroj: Európska komisia)

h2020_implementation_agencies_budget_ditribution
Graf: Rozdelenie rozpočtu pre organizácie, ktoré sú zodpovedné za implementáciu programu H2020 (Zdroj: Európska komisia)

h2020_implementation_pillars
Graf: Rozdelenie rozpočtu pre organizácie, ktoré sú zodpovedné za implementáciu programu H2020 na základe štruktúry pilierov a oblastí programu (Zdroj: Európska komisia)

Zdroj: EPRS | European Parliamentary Research Service, Vincent Reillon